Phiếu trả đơn khiếu nại

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2038 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu trả đơn khiếu nại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THANH TRA SỞ V/v trả đơn khiếu nại của công dân do không đủ điều kiện thụ lý giải quyết Số /PTĐ-TT Mẫu số 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày PHIẾU TRẢ ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi: …………….….…………………… Ngày ….. tháng .…. năm ….…., Thanh tra Sở nhận được đơn khiếu nại của Địa chỉ: Căn cứ nội dung đơn khiếu nại; theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; Thanh tra Sở thấy đơn khiếu nại của ông (bà) không đủ điều kiện thụ lý giải quyết vì: Vậy Thanh tra Sở trả lại đơn để …………………………………….biết. Nơi nhận: - Như trên; - Lưu. KT.CHÁNH THANH TRA PHÓ CHÁNH THANH TRA

File đính kèm:

  • docdoangia_phieutraloidon2.doc
Mẫu đơn liên quan