Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 13/08/2015 | Lượt xem: 1292 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 01a CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT   Kính gửi: ............................................................................................. (1)   1- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: 1.1. Tên tổ chức, cá nhân:........................................................……...................(2) 1.2. Địa chỉ :………...........…………............................……........…….…........(3) 1.3. Điện thoại: ………………… Fax: ……………… E-mail: …....................... 1.4. Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh số.................. ngày....tháng.... năm .... do................................................................................. (4) 2- Nội dung đề nghị cấp phép: 2.1. Quy mô hành nghề: .................................................................................... (5) 2.2. Thời gian hành nghề: ................................................................................ (6) 3. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có: ................................................................................................................................. ........................................................................................................................... (7) (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã sao gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố.....................................................(8) (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) có đủ máy móc thiết bị và năng lực chuyên môn để hành nghề khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất với các nội dung đề nghị cấp phép nêu trên. Đề nghị (tên cơ quan cấp phép) xem xét và cấp giấy phép hành nghề cho (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép). (tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng quy trình kỹ thuật khoan, các quy định về bảo vệ nguồn nước dưới đất và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.   ......ngày....tháng.....năm.......     Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (9)         HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN   (1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường (nếu hành nghề với quy mô lớn) hoặc UBND tỉnh/thành phố (nếu hành nghề với quy mô vừa và nhỏ). (2) Tên tổ chức/ cá nhân đề nghị cấp phép. (3) Ghi rõ địa chỉ (số nhà, đường phố/thôn/ấp, phường/xã/thị trấn, quận/huyện/thị xã/TP, tỉnh/TP) nơi đăng ký địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép. (4) Tên cơ quan ký quyết định thành lập tổ chức hoặc tên cơ quan cấp giấy đăng ký hoạt động kinh doanh. (5) Ghi rõ quy mô đề nghị cấp phép hành nghề là: nhỏ, vừa, hoặc lớn. (6) Ghi rõ số năm đề nghị cấp phép hành nghề (nhưng không quá 5 năm). (7) Liệt kê danh mục giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ. (8) Tên tỉnh/thành phố nơi đăng ký địa chỉ thường trú của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép (trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài nguyên nước). (9) Nếu là cá nhân đề nghị cấp phép thì phải có xác nhận của UBND cấp phường/xã/thị trấn nơi đăng ký địa chỉ thường trú.         Ghi chú: Hồ sơ đề nghị cấp phép gửi tới Cục Quản lý tài nguyên nước đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố.  

File đính kèm:

  • docĐơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.doc