Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh

pdf5 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 13/08/2015 | Lượt xem: 1733 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu MĐ-1: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền) 1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):........................................................................... Giấy chứng nhận đầu tư số..................do...................cấp ngày...........tháng.........năm........... Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)…………………………………………………………………………………………... Điện thoại:…………….Fax:…………Email: ………………Website (nếu có):.................... 2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Họ và tên:..........................................Nam/Nữ:..............................Quốc tịch:......................... Chức danh:............................................................................................................................... Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá với nội dung sau: I. Hoạt động mua bán hàng hoá:…………………………………………………………... II. Hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá:………………………………. III. Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất (số 1) (nếu không lập cơ sở bán lẻ thì ghi: không lập cơ sở bán lẻ) 1. Tên cơ sở bán lẻ:.................................................................................................................. 2. Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)........................................................................................................................................... 3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: Họ và tên...................................................Nam/Nữ..................................Quốc tịch................ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số.................do..............cấp ngày......tháng........năm.......... Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú/tạm trú.............................................................................. Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................................ 4. Quy mô của cơ sở bán lẻ: - Diện tích đất: ......................................................................................................................... - Tổng diện tích sàn xây dựng:................................................................................................. - Diện tích kinh doanh mua bán hàng hoá:............................................................................... 5. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ: ……………………………………………………. Doanh nghiệp cam kết: 1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh này. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép kinh doanh./. ......, ngày...... tháng....... năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ… (thay đổi lần thứ......) Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền) 1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):........................................................................... Giấy chứng nhận đầu tư số............do..............cấp ngày........tháng.........năm.......................... Giấy phép kinh doanh số........................do.................cấp ngày........tháng.........năm ............. Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố).... Điện thoại:……….Fax:…………Email: …………Website (nếu có): ………........... 2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Họ và tên:........................................Nam/Nữ..........................Quốc tịch.................................. Chức danh:............................................................................................................................... Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá với nội dung sau: 1. Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung: .................................................................................................................................................. 2. Lý do sửa đổi, bổ sung: .................................................................................................................................................. 3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: .................................................................................................................................................. Doanh nghiệp cam kết: 1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh này. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép kinh doanh./. ......, ngày...... tháng....... năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Mẫu MĐ-2: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh Mẫu MĐ-3: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH SỐ…/ GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ.... Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền) 1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):........................................................................... Giấy chứng nhận đầu tư............do..............cấp ngày............tháng..............năm .................... Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số:........do.....cấp ngày....tháng.....năm.... Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)........................................................................................................................................... Điện thoại:……………….Fax:……………Email:…………Website (nếu có):..................... 2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Họ và tên:..........................................Nam/Nữ:.........................Quốc tịch................................ Chức danh:............................................................................................................................... Đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số .....với lý do sau: 1.………………………. 2……………………….. Doanh nghiệp cam kết: 1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép lập cơ sở bán lẻ này. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép kinh doanh/Giấy phép lập cơ sở bán lẻ./. ......, ngày...... tháng....... năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Mẫu MĐ-4: Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền) 1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):........................................................................... Giấy chứng nhận đầu tư số............do..............cấp ngày..... tháng.........năm............................ Giấy phép kinh doanh (nếu có) số................do............... cấp ngày..... tháng.........năm .......... Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố) .......................................................................................................................................... 2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Họ và tên:.......................................Nam/Nữ..........................Quốc tịch................................... Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số..............do............cấp ngày..... tháng.........năm.............. 3. Cơ sở bán lẻ đã được thành lập trên phạm vi toàn quốc: (liệt kê nội dung của từng cơ sở bán lẻ lần lượt theo thứ tự thời gian: số thứ tự cơ sở bán lẻ; số Giấy phép, ngày tháng năm cấp phép; địa chỉ; diện tích đất, tổng diện tích mặt bằng, diện tích kinh doanh mua bán hàng hoá). Đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số ....... với nội dung sau: 1. Tên cơ sở bán lẻ (ghi bằng chữ in hoa)................................................................................ 2. Địa chỉ: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)........................................................................................................................................... 3. Người đứng đầu cơ sở bán lẻ: Họ và tên ...............................................Nam/Nữ.......................Quốc tịch.............................. Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu số...............do..............cấp ngày..... tháng.........năm........... Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú/tạm trú:............................................................................. Chỗ ở hiện nay:........................................................................................................................ 4. Số thứ tự của cơ sở bán lẻ đề nghị được thành lập:... (là số thứ tự liền kề với số thứ tự của cơ sở bán lẻ đã được cấp phép thành lập ngay trước đó, tính trên phạm vi toàn quốc). 5. Quy mô của cơ sở bán lẻ: - Diện tích đất:.......................................................................................................................... - Tổng diện tích sàn xây dựng.................................................................................................. - Diện tích kinh doanh mua bán hàng hoá:............................................................................... 6. Nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ:…………………………………………………….. Doanh nghiệp cam kết: 1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ này. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ./. ......, ngày...... tháng....... năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Mẫu MĐ-5: Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ… (thay đổi lần thứ…) Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền) 1. Tên doanh nghiệp (viết bằng chữ in hoa):........................................................................... Giấy chứng nhận đầu tư............do..............cấp ngày.......tháng.............năm........................... Giấy phép kinh doanh số.....................do.....................cấp ngày........tháng........năm.............. Địa chỉ trụ sở chính: (ghi đầy đủ số nhà/ đường, phố/ xã, phường/ quận, huyện/ tỉnh, thành phố)…………………………………………………………………………………………... 2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Họ và tên:..........................................Nam/Nữ.......................Quốc tịch.................................. Chức danh:............................................................................................................................... Đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số ..... với nội dung sau: 1. Nội dung sửa đổi, bổ sung: .................................................................................................................................................. 2. Lý do sửa đổi, bổ sung: ……………………………………………………………………………………………….. 3. Nội dung đề nghị được cấp phép sau khi sửa đổi, bổ sung: .................................................................................................................................................. Doanh nghiệp cam kết: 1. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ này. 2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ./. ......, ngày...... tháng....... năm....... ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • pdfĐơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh.pdf