Đơn xin tiếp tục học lại

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 14/08/2015 | Lượt xem: 2867 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin tiếp tục học lại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN TIẾP TỤC HỌC LẠI Kính gởi: - Ban Giám hiệu trường Đại học Tài chính - Kế toán - Khoa ......................................................................... - Phòng Quản lý đào tạo - Phòng Công tác sinh viên. Tôi tên: ............................................., sinh ngày:....../...../.......... Mã số SV..................... Hộ khẩu thường trú: Đội (số nhà và tên đường)...................................................., Xóm (Cụm dân cư)...................................., Thôn (Tổ dân phố)........................., Xã, Thị Trấn (Phường)......................................., Huyện (Quận, Thành phố).............................., Tỉnh (Thành phố)................................... Số ĐT SV:............................, số ĐT gia đình.......... Lớp: ........................, Khóa............., bậc đào tạo.........................., hệ đào tạo................. Tôi đã được nhà trường cho phép tạm nghỉ học có thời hạn ........ học kỳ (từ học kỳ:......... năm học ..................-.................. đến học kỳ.......... năm học............-............). Lý do................................................................................................................................ Trong thời gian tạm nghỉ học có thời hạn ở nhà, tôi tích cực................................ .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Chấp hành tốt chủ trương, chính sách, Pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt các qui định và nghĩa vụ công dân tại địa phương. Tôi kính đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường và các đơn vị chức năng của nhà trường xem xét thu nhận lại và bố trí cho tôi vào lớp được tiếp tục theo học tại trường. Xin hứa tiếp thu và chấp hành tốt các qui định của Nhà trường. Tôi xin thành thật cảm ơn. * Hồ sơ đính kèm theo đơn xin tiếp tục học lại gồm có: .................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................., ngày.........tháng........năm....... Xác nhận Sinh viên xin học lại của chính quyền địa phương (Ký, ghi rõ họ và tên) nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) SV chú ý, in trang 1 và in tiếp trang 2 Trang 2 của đơn xin học lại Ý kiến của Khoa quản lý sinh viên Ý kiến của Phòng Quản lý đào tạo Xét duyệt của Ban Giám hiệu nhà trường Ý kiến đề xuất của Phòng Công tác sinh viên

File đính kèm:

  • docĐơn xin tiếp tục học lại.doc
Mẫu đơn liên quan