Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 13/08/2015 | Lượt xem: 2463 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 23 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 của Bộ Công Thương) TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Số:       /... ............., ngày...... tháng....... năm............   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ Kính gửi: UBND huyện (quận) ......................(1) 1. Tên thương nhân:...................................................................................... 2. Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................; 3. Điện thoại:........................................................... Fax:.............................; 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số............ do............................. cấp đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm......., đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......tháng........ năm.......; 5. Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có): - Tên: ...................................; - Địa chỉ: ...........................; - Điện thoại:......................... Fax:...............; Đề nghị UBND huyện (quận) ......................(1) xem xét cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, cụ thể như sau: 6. Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá có tên sau:..................................................................................(2) 7. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm:............................(3)......(ghi rõ tên thương nhân).......xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.   Người đại diện theo pháp luật của thương nhân (họ và tên, ký tên, đóng dấu) * Chú thích: - Ghi rõ tên huyện (quận) nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh. - Ghi rõ tên, địa chỉ của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá. - Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

File đính kèm:

  • docMẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.doc