Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------------------- BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN                                                       Hôm nay, ngày ........ tháng........năm 200   Tại: …………………………........................... Chúng tôi gồm: Bên giao (Bên A): Ðại diện Cơ quan: ........................................ Chức vụ: Và Ông/Bà: Chủ nhiệm đề tài cấp: ................................. Mã số: Tên đề tài: Bên nhận (Bên B): Ðại diện Ông/Bà: Ðịa chỉ: Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn với nội dung sau:  1. Bên B đã hoàn thành  các nội dung nghiên cứu theo hợp đồng đã ký sau đây: a, b, 2. Sản phẩm được bàn giao bao gồm: a, b, 3. Thời gian hoàn thành hợp đồng theo đúng thỏa thuận đã ký: 4. Bắt đầu ngày ...../....../........./ hoàn thành ngày ....../....../.......... 5. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán: Giá trị hợp đồng đã thực hiện là: ..................đồng ( Bằng chữ: Số tiền trên đã được thanh toán làm .... đợt: Ðợt 1:  ..................... đồng, vào ngày ...../......./....... Ðợt 2:  ..................... đồng, vào ngày ...../......./....... Hai bên thống nhất nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, không còn vấn đề vướng mắc.   ĐẠI DIỆN CƠ QUAN          CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI      ĐẠI DIỆN BÊN B    

File đính kèm:

  • docbien_ban_nghiem_thu_va_thanh_ly_hop_dong_thue_khoan_chuyen_mon_9386.doc
Mẫu đơn liên quan