Đơn xin học lại (Trường Đại học ngân hàng TP HCM)

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1412 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin học lại (Trường Đại học ngân hàng TP HCM), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN HỌC LẠI Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM - Phòng Đào tạo Tôi tên là: ……………………………………… Sinh ngày: ……/ ……./ ……………….. là sinh viên lớp: ……………………………… Mã số SV: ………………………………. Khóa và hình thức đào tạo: …………………………… Ngành đào tạo: ..……………….. Điện thoại và địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………… ………………………………………………………………...…………………………… Nay Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu và Phòng Đào tạo cho phép Tôi được đăng ký học lại theo quy chế. Lý do đăng ký học lại: Hồ sơ gửi kèm gồm: ..................................................................... ..................................................................... Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Trường, Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chân thành cảm ơn và trân trọng. TP. Hồ Chí Minh, ngày ...... tháng ...... năm 20 ...... Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Vào sổ số: …………/………. Họ và tên: .................................................

File đính kèm:

  • docĐơn xin học lại (Trường Đại học ngân hàng TP HCM).doc
Mẫu đơn liên quan