Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

doc3 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2753 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN Nếu biên bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp lập thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh …; xã, phường, thị trấn … mà không cần ghi cơ quan chủ quản. TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BB-BGHSTVPT A Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh. ………, ngày ….. tháng ……. năm ……… BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Hôm nay, hồi ......... giờ ....... ngày ........ tháng ........... năm ........................................... Tại ……………………………………………………………………............................ Chúng tôi gồm: Đại diện bên giao: 1. ................................................. Chức vụ: ..............................Đơn vị:....................................... 2. ................................................. Chức vụ: ………………......Đơn vị:....................................... Đã tiến hành giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của Ghi tên người vi phạm, tổ chức vi phạm. .......................................................................................................................................cho Đại diện bên nhận: 1. ................................................. Chức vụ: ..............................Đơn vị:....................................... 2. ................................................. Chức vụ: ………………......Đơn vị:....................................... HỒ SƠ GỒM Nếu hồ sơ nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản. : Số thứ tự Tên bút lục hồ sơ Số trang Ghi chú TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN GỒM Ghi rõ tên tang vật, phương tiện. Nếu tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản. : Số thứ tự Tên tang vật, phương tiện Trọng lượng, số lượng Ghi chú Chúng tôi lập biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện ghi trên để xử lý theo quy định:.............................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... Đại diện bên nhận đã kiểm tra lại và nhận đầy đủ các hồ sơ, tang vật, phương tiện theo danh mục nêu trên. Biên bản kết thúc vào hồi ........... giờ ......... ngày .......... tháng ......... năm …................. Biên bản được lập thành ........... bản; mỗi bản gồm ............. trang; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho ............................................. 01 bản và một bản lưu hồ sơ. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Ý kiến bổ sung khác (nếu có) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên. : ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN BÊN GIAO (Ký, ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ tên) MBB06

File đính kèm:

  • docMau Bien Ban Ban Giao Tang Vat Phuogn Tien Vphc Dat Dai.doc