Mẫu khai thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được xử lý không thu thuế (Thuộc đối tượng không chịu thuế), miễn thuế, xét miễn thuế

doc2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1963 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu khai thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được xử lý không thu thuế (Thuộc đối tượng không chịu thuế), miễn thuế, xét miễn thuế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 01 – Khai thay đổi mục đích sử dụng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được xử lý không thu thuế (thuộc đối tượng không chịu thuế), miễn thuế, xét miễn thuế TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ Số: …….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …….., ngày tháng năm… KHAI THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐÃ ĐƯỢC XỬ LÝ KHÔNG THU THUẾ (THUỘC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ), MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN THUẾ ------------------------------------------- A- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI 1. Tên người nộp thuế: 2. Mã số thuế: 3. Khai cho hàng hoá thuộc Tờ khai hải quan số…, ngày…: Thuộc Phụ lục số… kèm theo Tờ khai hải quan Số thứ tự mặt hàng khai thay đổi mục đích sử sụng trên tờ khai hải quan/Phụ lục Tờ khai: Thuộc hợp đồng mua bán số: 4. Nội dung đã khai: 4.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất, đặc điểm: 4.2. Mã số hàng hóa: 4.3. Xuất xứ: 4.4. Lượng hàng: 4.5. Đơn vị tính: 4.6. Đơn giá nguyên tệ: 4.7. Trị giá nguyên tệ: 4.8. Trị giá tính thuế: 4.9. Tỷ giá tính thuế: 4.10. Thuế suất (%): - Thuế xuất khẩu: - Thuế nhập khẩu: - Thuế tiêu thụ đặc biệt: - Thuế giá trị gia tăng: 4.11. Tiền thuế: - Thuế xuất khẩu: - Thuế nhập khẩu: - Thuế tiêu thụ đặc biệt: - Thuế giá trị gia tăng: 4.12. Thu khác: 4.13. Tổng số tiền thuế và thu khác: 4.14. Mục đích sử dụng đã khai: 4.15. Đã được miễn thuế theo Quyết định miễn thuế của Chi Cục/Cục/Tổng cục Hải quan/Bộ Tài chính…: …. 5. Nội dung khai thay đổi: 5.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất, tính chất, mục đích sử dụng: 5.2. Mã số hàng hóa: 5.3. Xuất xứ: 5.4. Lượng hàng: 5.5. Đơn vị tính : 5.6. Đơn giá nguyên tệ: 5.7. Trị giá nguyên tệ: 5.8. Trị giá tính thuế : 5.9. Tỷ giá tính thuế: 5.10. Thuế suất (%): - Thuế xuất khẩu: - Thuế nhập khẩu: - Thuế tiêu thụ đặc biệt: - Thuế giá trị gia tăng: 5.11. Số tiền thuế phải nộp: - Thuế xuất khẩu: - Thuế nhập khẩu: - Thuế tiêu thụ đặc biệt: - Thuế giá trị gia tăng: 5.12. Số tiền thuế chênh lệch: [12.5 = (11.5)- (11.4)] - Thuế xuất khẩu: - Thuế nhập khẩu: - Thuế tiêu thụ đặc biệt: - Thuế giá trị gia tăng: 5.13. Số tiền thu khác phải nộp: 5.14. Số tiền thu khác chênh lệch: [14.5 = (13.5)- (12.4)] 5.15. Tổng số tiền thuế và thu khác phải nộp: 5.16. Tổng số tiền thuế và thu khác chênh lệnh: [16.5 = (15.5)- (13.4)] … 6. Cơ sở, lý do khai thay đổi: ……ngày…..tháng…năm… Người khai (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ B- PHẦN DÀNH CHO KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN 1- Thời gian tiếp nhận hồ sơ khai thay đổi : Cán bộ tiếp nhận : 2- Kết quả kiểm tra nội dung khai thay đổi : …, ngày…tháng…năm… Số :… (Ghi rõ nội dung khai thay đổi đúng hay không đúng và cơ sở pháp lý/lý do. Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chú ý : Mục "Nội dung đã khai" và "Nội dung khai thay đổi" chỉ ghi những nội dung liên quan đến khai thay đổi. Số tiền thuế chênh lệch :ghi dấu cộng (+) trước dãy số chênh lệch. Mẫu này sử dụng cho 01 tờ khai Trường hợp có nhiều mặt hàng cần khai thay đổi trong cùng một tờ khai thì lập phụ lục tương tự cho từng mặt hàng

File đính kèm:

  • docKhai Thay Đổi Mục Đích Sử Dụng Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Www..doc