Quyết định về việc bổ nhiệm giám đốc/ tổng giám đốc điều hành công ty

pdf2 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1620 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quyết định về việc bổ nhiệm giám đốc/ tổng giám đốc điều hành công ty, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY ……………. ----------------- Số: ___ - QĐ/CTY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------o0o-------- Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____ QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty __________________ ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……………………………. - Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005; - Căn cứ Điều lệ Công ty ………………………………………………………………; - Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………...; - Xét trình độ khả năng của Ông/Bà. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………………… CMND số ………………………………………………………………………………. Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………………... Địa chỉ thường trú.……………………………………………………………………………. Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY Chủ tịch HĐQT

File đính kèm:

  • pdfqd_bo_nhiem_giam_doc_doc_21112011011448_u1_9874.pdf
Mẫu đơn liên quan