Biểu mẫu Đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 602 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biểu mẫu Đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LƯƠNG KHOÁN Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường ; - Phòng Tổ chức – Hành chính; - Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm; - Bộ môn . Tôi tên: Sinh ngày: Tại: Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp: Hộ khẩu thường trú: Chức danh: Trình độ: Đã công tác tại trường từ ngày: đến ngày: Đơn vị: Bộ môn: Tôi đã nghỉ hưu theo Quyết định số: ngày tháng năm Căn cứ Quyết định số: ......../QĐ-.......... ngày ...... tháng ....... năm ........ của Hiệu trưởng về việc kéo dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lao động lương khoán đối với giảng viên có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi nghỉ hưu. Nay tôi có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại để Vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Lãnh đạo Nhà trường xem xét và chấp thuận cho tôi được ký hợp đồng lương khoán để làm việc tại đơn vị. ........., ngày.....tháng.....năm..... Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docbieu_mau_don_de_nghi_ky_hop_dong_lao_dong_luong_khoan.doc
Mẫu đơn liên quan