Đơn khiếu nại, tố cáo

doc4 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2352 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn khiếu nại, tố cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Tên thủ tục Tiếp công dân + Trình tự thực hiện: Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức): - Công dân đến Trụ sở tiếp dân của tỉnh Hưng Yên (tại thôn Nhân Dục, phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên) kiến nghị, phản ánh, thỉnh cầu, khiếu nại, tố cáo; Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước: - Cán bộ tiếp dân thường xuyên của tỉnh (cán bộ thuộc Phòng tiếp công dân Thanh tra tỉnh) tiếp công dân và hướng dẫn về thẩm quyền giải quyết đơn thư; - Công dân gửi đơn thư đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. + Cách thức thực hiện: Tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở tiếp dân của tỉnh + Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: (tùy từng nội dung vụ việc thuộc khiếu nại, tố cáo, thẩm quyền thuộc cơ quan nào thì hồ sơ được hướng dẫn cụ thể) b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) + Thời hạn giải quyết: - Đối với đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền: 10 ngày kể từ ngày nhận đơn; - Đối với đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền: trả lại đơn, hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. + Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân + Cơ quan thực hiện TTHC: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Thanh tra tỉnh c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng tiếp công dân Thanh tra tỉnh Hưng Yên; c) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBKT Tỉnh Ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội... + Kết quả thực hiện TTHC: Hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết nội dung phản ánh của mình + Lệ phí: Không + Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn khiếu nại: mẫu số 32 , Đơn tố cáo: Mẫu số 46 (Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) + Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không + Căn cứ pháp lý của TTHC: - Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành về quy chế tổ chức tiếp công dân; - Thông tư số 1178/TT-TTNN ngày 25/9/1997 của Thanh tra Nhà nước (nay là Thanh tra Chính phủ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ ban hành về quy chế tổ chức tiếp công dân; - Quyết định số 472/2005/QĐ-UB ngày 16/3/2005 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định tạm thời về việc phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh Hưng Yên; - Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; - Công văn số 1453/UBND-NC ngày 19/10/2007 của UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý tình hình khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp. Mẫu số 32 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ………, ngày….tháng…. năm …….. ĐƠN KHIẾU NẠI Kính gửi:…………………… (1) Họ và tên:…………………………………(2); Mã số hồ sơ.................................(3) Địa chỉ:…………………………………………..................................................... Khiếu nại:…………………………………………............................................(4) Nội dung khiếu nại:…………………………………..............………………....... …………………………......................................................................................(5) (Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có) Người khiếu nại (Ký, ghi rõ họ tên) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại Họ tên của người khiếu nại - Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì nghị rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện; - Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. (3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi (4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của ai (5) Nội dung khiếu nại: - Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại; - Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có). Mẫu số 46: (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra chính phủ về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ………, ngày….tháng…. năm …….. ĐƠN TỐ CÁO Kính gửi:……………………...........................................(1) Tên tôi là:………………………………………....................................................... Địa chỉ:…………………………………………....................................................... Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:…………………………… ………………………….......................................................................................(2) Nay tôi đề nghị:…………………………………................................................ (3) Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai./. Người tố cáo (Ký, ghi rõ họ tên) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật

File đính kèm:

  • docĐơn khiếu nại, tố cáo.doc
Mẫu đơn liên quan