Mẫu đơn xin nghỉ phép (Cao đẳng dược Phú Thọ)

doc9 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2654 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ phép (Cao đẳng dược Phú Thọ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: - Phòng quản sinh Trường Cao Đẳng Dược Phú Thọ; - Giáo viên chủ nhiệm lớp D7A29 Khóa 2010 -2012 Tên tôi là: Nguyễn Thị Thu Sinh viên lớp Dược sĩ Trung học lớp D7A29 Xin phép được nghỉ học ngày 03/04 /2013 Lý do nghỉ phép: Ốm Đề nghị BGH trường giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. Xin chân thành cảm ơn Phú Thọ, ngày 02 tháng 04 năm 2013 Ý KIẾN CỦA PHÒNG QUẢN SINH Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NGƯỜI LÀM ĐƠN PHÊ DUYỆT CỦA BGH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG Kính gửi: - BGH Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp; - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; - Khoa Điện Tên tôi là:………………………………………………………………….. Chức vụ (chức danh):……………………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………………… Đề nghị được nghỉ (lý do)……………….....,…….(3) ngày (từ ngày / / đến ngày / / ) Nơi nghỉ :………………………………………………………………….. Điện thoại liên hệ khi cần:………………………………………………… Đề nghị BGH trường giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. ....................., ngày..........tháng........ năm.......... Ý KIẾN CỦA PHÒNG TC - HC Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TẾP QUẢN LÝ (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) PHÊ DUYỆT CỦA BGH * Ghi chú: (1): Ghi rõ nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản (2): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý. (3): Ghi rõ số ngày nghỉ. MẪU ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG KHỐI HÀNH CHÍNH (Kèm theo Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của viên chức Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG Kính gửi: - BGH Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp; - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; - ……………………………………… (1) Tên tôi là:………………………………………………………………….. Chức vụ (chức danh):……………………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………………… Đề nghị được nghỉ không hưởng lương ………(2) ngày (từ ngày / / đến ngày / / ) Lý do nghỉ:.……………………………...(kèm theo các giấy tờ liên quan) Điện thoại liên hệ khi cần:………………………………………………… Tôi xin tự nguyện đóng 100% tiền BHXH (hoặc không tham gia đóng BHXH) trong thời gian nghỉ không hưởng lương. Đề nghị BGH trường giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. ....................., ngày..........tháng........ năm.......... Ý KIẾN CỦA PHÒNG TC - HC Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TẾP QUẢN LÝ (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) PHÊ DUYỆT CỦA BGH * Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý. (2): Ghi rõ số ngày nghỉ không hưởng lương. MẪU ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP (NGHỈ HÀNG NĂM) ĐỐI VỚI KHỐI GIÁO VIÊN (Kèm theo Quy định về chế độ nghỉ đối với Cán bộ, viên chức - giảng viên Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP Kính gửi: - BGH Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp; - Trưởng phòng Đào tạo; - ……………………………………… (1) Tên tôi là:………………………………………………………………….. Chức vụ (chức danh):……………………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………………… Đề nghị được nghỉ phép năm……….(2),……(3) ngày (từ ngày / / đến ngày / / ) Nơi nghỉ phép:…………………………………………………………….. Lý do nghỉ phép:…………………………………………………………... Điện thoại liên hệ khi cần:………………………………………………… Đề nghị BGH trường giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. ....................., ngày..........tháng........ năm.......... Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TẾP QUẢN LÝ (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) PHÊ DUYỆT CỦA BGH *Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý (2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào (3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG Kính gửi: - BGH Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp; - Trưởng phòng Đào tạo; - Khoa Điện Tên tôi là: Võ Quốc Việt Chức vụ (chức danh): Giảng viên Đơn vị công tác: Khoa Điện Đề nghị được nghỉ (lý do) bận việc gia đình ngày 13 tháng 06 năm 2012 Nơi nghỉ : Tân Thuận – Tân Hòa – Lai Vung – Đồng Tháp Điện thoại liên hệ khi cần: 01688912867 Đề nghị BGH trường giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. SaĐéc, ngày 12 tháng 06 năm 2012 Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TẾP QUẢN LÝ (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) PHÊ DUYỆT CỦA BGH Võ Quốc Việt MẪU ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG KHỐI GIÁO VIÊN (Kèm theo Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của viên chức Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG Kính gửi: - BGH Trường Cao đẳng nghề Đồng Tháp; - Trưởng phòng Đào tạo; - ……………………………………… (1) Tên tôi là:………………………………………………………………….. Chức vụ (chức danh):……………………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………………… Đề nghị được nghỉ không hưởng lương ………(2) ngày (từ ngày / / đến ngày / / ) Lý do nghỉ:.……………………………...(kèm theo các giấy tờ liên quan) Điện thoại liên hệ khi cần:………………………………………………… Tôi xin tự nguyện đóng 100% tiền BHXH (hoặc không tham gia đóng BHXH) trong thời gian nghỉ không hưởng lương. Đề nghị BGH trường giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. ....................., ngày..........tháng........ năm.......... Ý KIẾN CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ TRỰC TẾP QUẢN LÝ (Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên) NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) PHÊ DUYỆT CỦA BGH * Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý. (2): Ghi rõ số ngày nghỉ không hưởng lương.

File đính kèm:

  • docMẫu đơn xin nghỉ phép (Cao đẳng dược Phú Thọ).doc
Mẫu đơn liên quan