Phiếu bổ sung lý lịch công chức, viên chức

pdf3 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2844 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu bổ sung lý lịch công chức, viên chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CCVC ………. 2D/BNV-2008 Số hiệu công chức, viên chức ………………………….. Cơ quan, đơn vị sử dụng CCVC ……………………….. PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (từ tháng/năm... … … đến tháng/năm… …) 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): .................................................................................. 2) Ngày tháng năm sinh: ……………….Giới tính (Nam/nữ) ..................................................... 3) Chức vụ (chức danh) hiện tại:............................................................................................. (Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm) 4) Ngạch công chức (viên chức): ………………………. Mã ngạch:.......................................... 5) Bậc lương: ………. Hệ số:……….. Ngày hưởng: ……/……/…….. Phụ cấp chức vụ: ……. Phụ cấp khác: …….. 6) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ……../…../….. Ngày chính thức: …./…../…… I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Từ tháng năm đến tháng năm Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của ngoài nước hoặc liên doanh với nước ngoài) thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng … …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ (chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng) Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm, đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… …/… - …/… …/… - …/… …/… - …/… …/… - …/… …/… - …/… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. …………… …………… …………… …………… …………… ………………… ………………… ……………………………… ……………………………… …/… - …/… …/… - …/… ………….. ………….. …………… …………… Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng ..../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư … III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới) ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới) ............................................................................. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... IV. ĐI NƯỚC NGOÀI (từ 6 tháng trở lên tính từ ngày …/.../… đến ngày …/.../… đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc) ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE (thời điểm hiện tại) ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... VII. KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của pháp luật (chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó) ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... VIII. VỀ GIA ĐÌNH (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột….) ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG ......................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... Người khai bổ sung Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật (Ký tên, ghi rõ họ tên) …….., Ngày…..tháng…..năm…… Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CCVC (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • pdfco_quan1_2289.pdf
Mẫu đơn liên quan