Đơn xin chuyển công tác (Thuyên chuyển CBCCVC ra ngoài phạm vi quản lý tỉnh)

doc5 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 2281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin chuyển công tác (Thuyên chuyển CBCCVC ra ngoài phạm vi quản lý tỉnh), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
17 Quy trình thuyên chuyển CBCCVC ra ngoài phạm vi quản lý tỉnh;     17.1 Đơn đề nghị chuyển công tác; M 17-1   17.2 Bản tự kiểm cá nhân (có ý kiến nhận xét của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý); M 17-2   17.3 Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị quản lý công chức; M 17-3   17.4 Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan, đơn vị mới;   QUY TRÌNH 14: THUYÊN CHUYỂN CBCCVC RA NGOÀI PHẠM VI QUẢN LÝ TỈNH * Số loại hồ sơ: 14.1; Số hiệu biểu mẫu: M 14-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC Kính gửi: ………(1)………; ………(2)……… Tôi tên: Năm sinh: Trình độ: Chức danh: Chức vụ (nếu có): Cơ quan hiện đang công tác: ….(1) Nay tôi làm đơn này xin Lãnh đạo …..(1)…. đồng ý cho tôi được chuyển công tác về …(2)… Lý do: Nếu nhận được sự chấp thuận, tôi xin cam kết chấp hành sự phân công công tác của đơn vị mới./. …(3)….., ngày …. tháng …. năm …… NGƯỜI VIẾT ĐƠN Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên cơ quan, đơn vị hiện đang công tác. (2) Tên cơ quan, đơn vị xin chuyển công tác đến tại thành phố Cần Thơ. (3) Địa danh. QUY TRÌNH 14: THUYÊN CHUYỂN CBCCVC RA NGOÀI PHẠM VI QUẢN LÝ TỈNH * Số loại hồ sơ: 14.2; Số hiệu biểu mẫu: M 14-2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN Kính gửi: Ban Giám đốc ………(1)………; Lãnh đạo phòng …….(2)……… Tôi tên: Năm sinh: Trình độ: Chức danh: Chức vụ (nếu có): Căn cứ Quyết định số ……. ngày ……. của …….., tôi được tuyển dụng/chuyển công tác vào …….(1)…….. Qua thời gian …… năm công tác. Tôi xin báo cáo kết quả công tác như sau: Phẩm chất đạo đức: 2. Ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước: 3. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của cơ quan: 4. Kết quả làm việc, học tập trong thời gian công tác tại …..(1)……..: 5. Mặt hạn chế: Trên đây là kết quả công tác của bản thân qua ….. năm công tác tại …..(1)…. Xin nhận được sự đóng góp của Lãnh đạo, đồng nghiệp./. XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ……(3)….., ngày ……..tháng …….. năm……… NGƯỜI BÁO CÁO Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên cơ quan, đơn vị hiện đang công tác. (2) Tên bộ phận, phòng chuyên môn hiện đang công tác. (3) Địa danh. * QUY TRÌNH 14: THUYÊN CHUYỂN CBCCVC RA NGOÀI PHẠM VI QUẢN LÝ TỈNH * Số loại hồ sơ: 14.3; Số hiệu biểu mẫu: M 14-3 TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /...(3)...-...(4)... .......... (5) ......., ngày ... tháng... năm ... V/v đồng ý cho ông/bà …… chuyển công tác Kính gửi: ………(6)……… ….(2)…. nhận được hồ sơ chuyển công tác của ông/bà …………; sinh năm: ……; chức danh: …….; chức vụ: …….. Hiện đang công tác tại ….(6)…., xin chuyển công tác về …(6)…. Lý do: Qua xem xét, …(2)… đồng ý cho ông/bà ….. được chuyển công tác về …(6)…. Nếu đồng ý, đề nghị ….(6)…. tiến hành các thủ tục tiếp theo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ông/bà ……. ổn định công tác./. Nơi nhận: - Như trên; - ................; - Lưu: ...... QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (Chữ ký, dấu) Nguyễn Văn A Ghi chú: (1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên (nếu có). (2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn. (3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn. (4) Chữ viết tắt tên đơn vị hoặc bộ phận soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo công văn. (5) Địa danh. (6) Cơ quan, đơn vị cá nhân dự định chuyển công tác đến.

File đính kèm:

  • docĐơn xin chuyển công tác (Thuyên chuyển CBCCVC ra ngoài phạm vi quản lý tỉnh).doc
Mẫu đơn liên quan