Tổng hợp Đơn xin thuyên chuyển công tác

doc11 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp Đơn xin thuyên chuyển công tác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------o0o--------- ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện - Phòng Tổ chức - Hành chính - Lãnh đạo - Lãnh đạo Họ và tên: Nam......Nữ Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Đơn vị công tác: Văn bằng chuyên môn: Giáo viên môn: Năm vào ngành: Năm bổ nhiệm ngạch: Chức vụ, công việc đang làm: Nhiệm sở xin chuyển đến: 1/ 2/ Lý do thuyên chuyển:      Tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà trường và hoàn thành công việc bàn giao cho đơn vị đang công tác đầy đủ và đúng hạn. Trân trọng cảm ơn./.                                                                                                                                                                                                                    Ngày......tháng.....năm 20.. Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị                                                          Ký tên CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC Kính gửi: Tôi tên là: Sinh ngày:thángnăm 19.... Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn: Bộ môn đang giảng dạy hoặc công việc đang đảm nhận: Ngày, tháng, năm vào ngành: Quá trình công tác: Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có): , ngày..... tháng.... năm.... Hồ sơ kèm theo: Người làm đơn - .. (Ký và ghi rõ họ tên) - .. Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị Mẫu 1A/2012/SGDĐTHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC Kính gửi: Tên tôi là: ..............................................................Sinh ngày...... / ........ /.................... Quê quán: ...................................................................................................................... Trú quán:........................................................................................................................ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: .................................................................................. Đơn vị công tác hiện nay: ............................................................................................. Ngày vào ngành......./......./.......... Ngày về đơn vị công tác hiện nay......../......./............ Đơn vị xin chuyển đến: ................................................................................................. Lý do xin chuyển công tác: ........................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Vậy tôi làm đơn này, trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, xét cho tôi được chuyển công tác theo nguyện vọng. Tôi xin chân thành cám ơn. Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ........, ngày........ tháng...... năm 20...... NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký, ghi rõ họ, tên) Mẫu 2A/2012/SGDĐTHN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CỦA VIÊN CHỨC _ _ _ _ Họ và tên: ...............................................................Sinh ngày...... / ........ /................... Quê quán: ...................................................................................................................... Trú quán:........................................................................................................................ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: .................................................................................. Chức vụ: .................................................... Ngày vào Đảng (nếu có)........ /......../......... Đơn vị công tác hiện nay: ............................................................................................. Ngày vào ngành......../......../.......... Ngày về đơn vị công tác hiện nay........./......../....... Tôi tự kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác trong thời gian từ khi được tuyển dụng vào ngành GD&ĐT đến nay như sau: Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị: (Nêu rõ bản thân và gia đình trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tốt hay không tốt, có gì vi phạm, bản thân có gương mẫu trong việc chấp hành hay không....). Kết quả công tác đã đạt được: (Kết quả những công việc đã thực hiện: Giáo dục đạo đức, giáo dục văn hóa... Những công trình nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu..., những việc được giao nhưng chưa hoàn thành...) Tinh thần kỷ luật: (Thực hiện kỷ luật lao động, quy chế chuyên môn, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, thời giờ làm việc...) Tinh thần phối hợp công tác: (Việc phối hợp công tác với đồng nghiệp, tham gia các hoạt động của các đoàn thể trong đơn vị...) Tính trung thực trong công tác: (Trung thực trong việc thực hiện nội quy đơn vị, nền nếp, quy chế chuyên môn, trong công tác kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh và các công tác khác...) Đạo đức lối sống: (Quan hệ trong gia đình, đồng nghiệp và với quần chúng. Tinh thần đoàn kết nội bộ, tác phong sinh hoạt...) Tinh thần học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị: (Đã tham gia những lớp bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị nào; việc tự học, tự bồi dưỡng và kết quả đã đạt được...) Tinh thần, thái độ với học sinh và nhân dân: (Có tận tình, thương yêu học sinh, có tận tình phục vụ nhân dân hay không? Có gây khó khăn cho học sinh và nhân dân hay không?...) Kết quả xếp loại viên chức và thành tích đã đạt được trong 3 năm gần đây: Xếp loại viên chức: - Năm học 20... - 20...: Loại..... - Năm học 20... - 20...: Loại..... - Năm học 20... - 20...: Loại..... Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: - Năm học 20... - 20...: - Năm học 20... - 20...: - Năm học 20... - 20...: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Xác nhận, ký tên, đóng dấu) ........, ngày........ tháng...... năm 20...... NGƯỜI VIẾT (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu CV1-BCA(X11)-2012 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BCA ngày 29/6/201 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------------- .., ngày.. tháng. năm. ĐƠN XIN CHUYỂN VÙNG CÔNG TÁC Kính gửi: . . . Họ và tên:................................................................................................................... Sinh ngàytháng.năm; Giới tính:............................................. Quê quán:.................................................................................................................. Đơn vị, địa phương sơ tuyển, cử đi học:................................................................... Ngày vào Công an:..................................................................................................... Cấp bậc:.; Hệ số lương:.. Chức vụ.................................. Học viên lớp/chuyên ngành đào tạo:.......................................................................... Công an đơn vị, địa phương xin chuyển đến công tác:.............................................. .................................................................................................................................... Lý do xin chuyển vùng công tác (nêu rõ lý do, nếu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc đối tượng thực hiện chính sách phải có xác nhận của chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền): ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... NGƯỜI VIẾT ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) Mẫu CV2-BCA(X11)-2012 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BCA ngày 29/6/2012 BỘ CÔNG AN ................................ ---------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------------- TÓM TẮT LÝ LỊCH Họ và tên khai sinh:................................................................................................... Tên gọi khác:............................................................................................................. Sinh ngàytháng.năm.; Giới tính:..; Dân tộc:....................... Quê quán:.................................................................................................................. Đơn vị, địa phương sơ tuyển, cử đi học:................................................................... Ngày vào Công an:.................................................................................................... Cấp bậc:; Hệ số lương:............................. Chức vụ..................................................................................................................... Học viên lớp/chuyên ngành đào tạo:.......................................................................... Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam (nếu là Đảng viên):............................................ Ngày chính thức:..;Tổ chức Đảng kết nạp:............................. I - HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 1. Họ tên bố:.; Năm sinh:........................ Quê quán:.................................................................................................................. Nghề nghiệp, cơ quan đơn vị công tác (nếu có):...................................................... Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................... 2. Họ tên mẹ:.; Năm sinh:...................... Quê quán:.................................................................................................................. Nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị công tác (nếu có):...................................................... Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................................... 3. Anh, chị, em ruột (ghi đầy đủ họ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp, cơ quan đơn vị công tác): ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 4. Vợ (chồng), con (ghi đầy đủ họ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp, cơ quan, đơn vị công tác): ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... II - QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN Từ tháng/năm đến tháng/năm Làm công tác gì, ở đâu Giữ chức vụ gì? Khen thưởng:............................................................................................................. ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Kỷ luật: ...................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... CAM ĐOAN VỀ TÍNH CHÍNH XÁC ĐỐI VỚI NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ KHAI ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ., ngày. tháng năm. (Ký và ghi rõ họ tên) IV. XÁC NHẬN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ HỌC VIÊN (Lãnh đạo Phòng ký tên, đóng dấu) ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Mẫu CV3-BCA(X11)-2012 Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BCA ngày 29/6/2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- BẢN KIỂM ĐIỂM TRONG THỜI GIAN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC VIÊN Khóa học:. Họ và tên:; Giới tính:........................... Sinh ngàytháng.năm Quê quán:................................................................................................................... Ngày vào Công an:..................................................................................................... Hiện là học viên lớp:................................................................................................... Trường:...................................................................................................................... Qua thời gian học tập tại trường, tôi xin tự đánh giá về quá trình học tập, rèn luyện của bản thân như sau: I - Về chính trị tư tưởng: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... II - Về thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện: 1 - Học tập: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... * Kết quả: - Năm thứ nhất: - Năm thứ hai: - Năm thứ ba: - Năm thứ tư: - Năm thứ năm: 2 - Rèn luyện: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... * Kết quả: - Năm thứ nhất: - Năm thứ hai: - Năm thứ ba: - Năm thứ tư: - Năm thứ năm: III - Tham gia các phong trào khác: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... - Khen thưởng:........................................................................................................... ................................................................................................................................... - Kỷ luật:..................................................................................................................... ................................................................................................................................... * Xếp loại năm thứ nhất:............................................................................................ * Xếp loại năm thứ hai:.............................................................................................. * Xếp loại năm thứ ba:.............................................................................................. * Xếp loại năm thứ tư:............................................................................................... * Xếp loại năm thứ năm:............................................................................................ XÁC NHẬN CỦA CHỦ NHIỆM LỚP (Ký và ghi rõ họ tên) ., ngày tháng năm NGƯỜI KIỂM ĐIỂM (Ký và ghi rõ họ tên) IV. XÁC NHẬN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ HỌC VIÊN (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • doctong_hop_don_xin_thuyen_chuyen_cong_tac.doc