Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

doc6 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 3733 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ( Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình) CƠ QUAN CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ …………… Số: /BC-………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………., ngày tháng năm 20…. BÁO CÁO Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính I. Tổng số TTHC đã rà soát: …………..………., trong đó: - Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai: ……………… - Số lượng yêu cầu, điều kiện: ………..………… II. Danh sách TTHC kiến nghị giữ nguyên Bao gồm những trường hợp được kiến nghị giữ nguyên toàn bộ nội dung của TTHC và mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC (theo Mẫu 1 dưới đây). III. Kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh 1. Danh sách TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: (bao gồm những trường hợp được kiến nghị sửa đổi, bổ sung toàn bộ hoặc một phần nội dung của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC) a) Số lượng TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: ……………., trong đó: - Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị sửa đổi, bổ sung: ……..…… - Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị sửa đổi, bổ sung: …....………… b) Danh sách TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: (theo Mẫu 2 dưới đây) 2. Danh sách TTHC kiến nghị thay thế: a) Số lượng TTHC kiến nghị thay thế: ……………., trong đó: - Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị thay thế: ..………… - Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị thay thế: …....………… b) Danh sách TTHC kiến nghị thay thế: (theo Mẫu 3 dưới đây) 3. Các đề xuất khác: (Ví dụ: đề xuất phân cấp việc thực hiện TTHC, liên thông trong giải quyết TTHC, đề xuất tạm thời chưa áp dụng một số quy định về TTHC, miễn thu lệ phí khi thực hiện TTHC trong một thời gian nhất định…) IV. Kiến nghị phương án đơn giản hóa đối với những TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan nhà nước ở Trung ương ( Quốc hội, UBTV Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, Ngành ở TW) 1. Danh sách TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: (bao gồm những trường hợp được kiến nghị sửa đổi, bổ sung toàn bộ hoặc một phần nội dung của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC) a) Số lượng TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: ……………., trong đó: - Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị sửa đổi, bổ sung: …….…… - Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị sửa đổi, bổ sung: …...………… b) Danh sách TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: (theo Mẫu 5 dưới đây) 2. Danh sách TTHC kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ: (bao gồm những TTHC được kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần) a) Số lượng TTHC kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ: ……………., trong đó: - Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ: ……………… - Số lượng yêu cầu, điều kiện kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ:………...………… b) Danh sách TTHC kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ: (theo Mẫu 6 dưới đây) 3. Các đề xuất khác: * Ghi chú: Tất cả biểu mẫu 2, 2a, 2b đã điền được gửi kèm theo báo cáo này. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) MẪU 1 DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ GIỮ NGUYÊN (Kèm theo báo cáo số: /………. ngày tháng năm 20…. của cơ quan/ đơn vị……….…….. ) STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Chi chú 1 2 3 … MẪU 2 DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA UBND TỈNH (Kèm theo báo cáo số: /………. ngày tháng năm 20…. của cơ quan/ đơn vị……….…….. ) STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Kiến nghị thực thi 1 a) Nội dung sửa đổi, bổ sung: (nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC) b) Lý do sửa đổi, bổ sung: (nêu rõ lý do tại sao cần sửa đổi, bổ sung TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC) c) Phương án sửa đổi, bổ sung: (nêu phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC) Kiến nghị rõ cần sửa điều, khoản, điểm, số của văn bản nào. 2 3 … MẪU 3 DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ THAY THẾ ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA UBND TỈNH (Kèm theo báo cáo số: /………. ngày tháng năm 20…. của cơ quan/ đơn vị……….…….. ) STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Kiến nghị thay thế Kiến nghị thực thi 1 a) Nội dung thay thế: (nêu rõ cần thay thế TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, hay yêu cầu/ điều kiện để thực hiện TTHC?) b) Lý do thay thế: (nêu rõ lý do tại sao cần thay thế TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu/ điều kiện để thực hiện TTHC) Kiến nghị rõ cần thay thế điều, khoản, điểm, số của văn bản nào. 2 3 … MẪU 4 DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ BÃI BỎ/HỦY BỎ ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA UBND TỈNH (Kèm theo báo cáo số: /………. ngày tháng năm 20…. của cơ quan/ đơn vị……….…….. ) STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ Kiến nghị thực thi 1 a) Nội dung bãi bỏ/hủy bỏ: (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, hay yêu cầu/ điều kiện để thực hiện TTHC?) b) Lý do bãi bỏ/hủy bỏ: (nêu rõ lý do tại sao cần bãi bỏ/hủy bỏ TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu/ điều kiện để thực hiện TTHC) Kiến nghị rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ điều, khoản, điểm, số của văn bản nào. 2 3 … MẪU 5 DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG (Kèm theo báo cáo số: /………. ngày tháng năm 20…. của cơ quan/ đơn vị……….…….. ) STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Kiến nghị thực thi 1 a) Nội dung sửa đổi, bổ sung: (nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung của TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC) b) Lý do sửa đổi, bổ sung: (nêu rõ lý do tại sao cần sửa đổi, bổ sung TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC) c) Phương án sửa đổi, bổ sung: (nêu phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể đối với TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC) Kiến nghị rõ cần sửa điều, khoản, điểm, số của văn bản nào. 2 3 … MẪU 6 DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ BÃI BỎ/HỦY BỎ ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG (Kèm theo báo cáo số: /………. ngày tháng năm 20…. của cơ quan/ đơn vị……….…….. ) STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ Kiến nghị thực thi 1 a) Nội dung bãi bỏ/hủy bỏ: (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, hay yêu cầu/ điều kiện để thực hiện TTHC?) b) Lý do bãi bỏ/hủy bỏ: (nêu rõ lý do tại sao cần bãi bỏ/hủy bỏ TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu/ điều kiện để thực hiện TTHC) Kiến nghị rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ điều, khoản, điểm, số của văn bản nào. 2 3 … MẪU 7 DANH SÁCH TTHC KIẾN NGHỊ THAY THẾ ĐỐI VỚI NHỮNG TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở TRUNG ƯƠNG (Kèm theo báo cáo số: /………. ngày tháng năm 20…. của cơ quan/ đơn vị……….…….. ) STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC Lĩnh vực Kiến nghị thay thế Kiến nghị thực thi 1 a) Nội dung thay thế: (nêu rõ cần thay thế TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, hay yêu cầu/ điều kiện để thực hiện TTHC?) b) Lý do thay thế: (nêu rõ lý do tại sao cần thay thế TTHC, mẫu đơn, mẫu tờ khai, yêu cầu/ điều kiện để thực hiện TTHC) Kiến nghị rõ cần thay thế điều, khoản, điểm, số của văn bản nào. 2 3 …

File đính kèm:

  • docmau_bao_cao_ket_qua_ra_soat_8779.doc
Mẫu đơn liên quan