Giấy nghỉ phép năm (Trường CĐSP Trung Ương - Nha Trang)

doc5 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 5048 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giấy nghỉ phép năm (Trường CĐSP Trung Ương - Nha Trang), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu: 01 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG - NHA TRANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /GNP-CĐSPTWNT Khánh Hòa, ngày.....tháng.....năm 20 GIẤY NGHỈ PHÉP Xét Đơn xin nghỉ phép ngày ............... của ông (bà)..............................................................., Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang cấp cho: Ông (bà) ..................... Chức vụ: Nghỉ phép năm trong thời gian: ngày, kể từ ngày ..../...../...... đến hết ngày....../...../...... ngày.........tại..................................... HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận - Người được cấp giấy phép; - Lưu VT, TCCB. Xác nhận của cơ quan (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương nơi nghỉ phép Mẫu: 02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHỈ PHÉP NĂM Kính gửi: - Hiệu trưởng Nhà trường; - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; - Trưởng ....................................................... Tôi tên là: .......................................................... Chức vụ ( chức danh): ..................................................... Đơn vị công tác: .......................................................................(1) Đề nghị được nghỉ phép năm .............(2) là........(3) ngày ( từ ngày....../....../......... đến ngày....../....../.........). Nơi nghỉ phép:.................................................... Lý do nghỉ phép:............................................................... Điện thoại liên hệ khi cần:................................. Đề nghị lãnh đạo đơn vị và Hiệu trưởng giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. ...........ngày.........tháng........năm ....... HIỆU TRƯỞNG Phòng TCCB Ý kiến của Người làm đơn Trưởng đơn vị Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý. (2): Ghi rõ nghỉ phép năm nào. (3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép. Mẫu: 03 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ ................................ Kính gửi: - Hiệu trưởng Nhà trường; - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; - Trưởng ....................................................... Tôi tên là: .......................................................... Chức vụ ( chức danh): ..................................................... Đơn vị công tác: .......................................................................(1) Đề nghị được nghỉ (lý do) .............(2) là........(3) ngày ( từ ngày....../....../......... đến ngày....../....../.........). Nơi nghỉ:.................................................... Điện thoại liên hệ khi cần:................................. Đề nghị lãnh đạo đơn vị và Hiệu trưởng giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. ...........ngày.........tháng........năm ....... HIỆU TRƯỞNG Phòng TCCB Ý kiến của Người làm đơn Trưởng đơn vị Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý. (2): Ghi rõ nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản. (3): Ghi rõ số ngày nghỉ. Mẫu: 04 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG Kính gửi: - Hiệu trưởng Nhà trường; - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; - Trưởng ....................................................... Tôi tên là: .......................................................... Chức vụ ( chức danh): ..................................................... Đơn vị công tác: .......................................................................(1) Đề nghị được nghỉ không hưởng lương là (2)........ngày ( từ ngày....../....../......... đến ngày....../....../.........). Lý do nghỉ:............................................(kèm theo các giấy tờ liên quan ). Điện thoại liên hệ khi cần:................................. Tôi xin tự nguyện không tham gia đóng BHXH, BHTN trong thời gian nghỉ không hưởng lương. Đề nghị lãnh đạo đơn vị và Hiệu trưởng giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên. ...........ngày.........tháng........năm ....... HIỆU TRƯỞNG Phòng TCCB Ý kiến của Người làm đơn Trưởng đơn vị Ghi chú: (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý. ( 2): Ghi rõ số ngày nghỉ không hưởng lương.

File đính kèm:

  • docGiấy nghỉ phép năm (Trường CĐSP Trung Ương - Nha Trang).doc
Mẫu đơn liên quan