Mẫu Giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần

doc2 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 640 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----*****----- GIẤY UỶ QUYỀN Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11; Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13; Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt Nam; Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ............... Nghị quyết số ...../......... ngày ...../...../............. của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ........................; Căn cứ Quyết định số ................. ngày ........../........./............. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ........................ về việc phân công, ủy quyền cho ............................; NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà): Giám đốc Công ty Cổ phần Số CMTND: , ngày cấp , nơi cấp NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):. Phó giám đốc Công ty Cổ phần Số CMTND: , ngày cấp , nơi cấp Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau: Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà - Phó Giám đốc như sau: 1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của .......................theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ........................ ban hành kèm theo Nghị quyết số ..../......... của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ......................... (sau đây gọi tắt là Quy chế). 2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ 3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận. 4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh..........................., kinh doanh dịch vụ 5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ........................... được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm. 6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn......................... theo quy định của Quy chế. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý.............................. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức. Điều 3: Ông/ Bà và các bộ phận liên quan của.......................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: .............., ngày ....... tháng ..... năm Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docmau_giay_uy_quyen_cua_giam_doc_cong_ty_co_phan.doc
Mẫu đơn liên quan