Quy định về việc kiểm tra định kỳ Sub chuck - Chuck - Finger - Dầu tuần hoàn

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1835 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy định về việc kiểm tra định kỳ Sub chuck - Chuck - Finger - Dầu tuần hoàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o------- Tp.HCM, ngày 20 tháng 12 năm 2014. GIÁM ĐỐC Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH LD ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC OKUTOMI-NGUYỄN. Căn cứ vào Nhiệm vụ và Quyền hạn của Giám đốc Công ty. QUY ĐỊNH V/v: Kiểm tra định kỳ Sub chuck – Chuck – Finger – Dầu tuần hoàn. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 2014, quy định đối với nhân viên Kỹ Thuật như sau: Mỗi cuối tuần (thứ bảy), nhân viên phòng Kỹ Thuật phải thực hiện các nhiệm vụ gồm: STT DANH MỤC HÀNH ĐỘNG PHỤ TRÁCH KÝ X.NHẬN 1 SUB CHUCK VỆ SINH – BẢO TRÌ – THAY THẾ NV KỸ THUẬT 2 CHUCK VỆ SINH – BẢO TRÌ – THAY THẾ NV KỸ THUẬT 3 FINGER VỆ SINH – BẢO TRÌ – THAY THẾ NV KỸ THUẬT 4 DẦU TUẦN HOÀN VỆ SINH – BẢO TRÌ – THAY THẾ NV KỸ THUẬT Nhân viên Kỹ Thuật phải có nhiệm vụ thực hiện và chấp hành đúng với quy định đã đề ra. Quy định có hiệu lực từ ngày đã ký. Nơi Nhận: Ban ISO Phòng kỷ thuật Bộ phận phát hành Giám đốc Nguyễn Ngọc Trung QA

File đính kèm:

  • docqd_kiem_tra_sub_chuck_finger_1466.doc
Mẫu đơn liên quan