Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 13/08/2015 | Lượt xem: 1927 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 01a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Kính gửi: ..... (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP) Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân ....................................................................... Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số........................, cấp ngày...........tháng..........năm........., nơi cấp........................... Địa chỉ:................................................, Số điện thoại................................ Số Fax.................................E-mail............................................................. Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do .......................................................... (*) ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của ......................................................(*) ban hành. (danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này). Địa danh, ngày..........tháng........năm........... Đại diện Tổ chức/cá nhân (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) Ghi chú: * chọn 1 trong 3 cơ quan: Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Bộ Công Thương. Mẫu số 01b- Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức (kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ......(tên tổ chức) TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND Ngày, tháng, năm cấp Nơi cấp Địa danh, ngày..........tháng........năm........... Đại diện Tổ chức xác nhận (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docĐơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.doc