Đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước - Mẫu số 1

doc1 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đăng ký dự thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước - Mẫu số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ................, ngày......tháng......năm...... ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI Cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước Năm: .................... Kính gửi: Hội đồng thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước Tên tôi là: Ngày tháng năm sinh: Đơn vị: Chức vụ: Trình độ chuyên môn: Đang giữ ngạch: Mã ngạch: ........ Thời gian bổ nhiệm ngạch: ....... Bậc lương: ......... Hệ số: ........ Thời gian xếp bậc: Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước tại Quy chế thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-KTNN ngày tháng năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự Kỳ thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước năm ............. Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi và đăng ký thi các môn sau: 1. Kiến thức chung về Kiểm toán nhà nước □ 2. Kiến thức chuyên ngành tài chính, kế toán □ 3. Kiến thức chuyên ngành kiểm toán □ Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt kỳ thi và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thi. Người làm đơn (Ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdon_dang_ky_du_thi_cap_chung_chi_kiem_toan_vien_nha_nuoc_mau.doc