Đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên (hoặc ngạch kiểm toán viên chính, ngạch kiểm toán viên cao cấp) - Mẫu số 01

doc2 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 286 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên (hoặc ngạch kiểm toán viên chính, ngạch kiểm toán viên cao cấp) - Mẫu số 01, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN (HOẶC NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CHÍNH, NGẠCH KIỂM TOÁN VIÊN CAO CẤP) Năm: ........ Kính gửi: Hội đồng thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước Tên tôi là: Ngày tháng năm sinh: Đơn vị công tác: Chức vụ: Trình độ chuyên môn: Đang giữ ngạch: . Mã ngạch: Thời gian bổ nhiệm ngạch: Bậc lương:........... Hệ số:.........Thời gian tính nâng lương lần sau: Sau khi nghiên cứu điều kiện dự thi ngạch kiểm toán viên (hoặc ngạch kiểm toán viên chính, ngạch kiểm toán viên cao cấp) tại Quy chế thi ngạch kiểm toán viên nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số..../QĐ-KTNN ngày....tháng....năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi ngạch kiểm toán viên nhà nước năm.... Tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt kỳ thi và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế thi. ........., ngày.........tháng.......năm 20....... Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Hồ sơ đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên Hồ sơ đăng ký dự thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước gồm: - Đơn đăng ký dự thi (Mẫu số 01); - Tờ khai thông tin theo quy định, có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (Mẫu số 02); - Bản sao chứng chỉ kiểm toán viên nhà nước; - Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (đối với công chức thi ngạch kiểm toán viên); - Bản sao chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên chính; chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kiểm toán viên cao cấp; - Bản sao văn bằng, chứng chỉ của môn thi được miễn thi. - Bản sao Quyết định nâng bậc lương gần nhất.

File đính kèm:

  • docdon_dang_ky_du_thi_ngach_kiem_toan_vien_hoac_ngach_kiem_toan.doc