Mẫu Bản giải trình tờ khai thuế GTGT - Mẫu số 02A/GTGT

doc4 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 189 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Bản giải trình tờ khai thuế GTGT - Mẫu số 02A/GTGT, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 02A/GTGT BẢN GIẢI TRÌNH TỜ KHAI THUẾ GTGT (Kèm theo Tờ khai thuế GTGT tháng....năm.....) Tên cơ sở kinh doanh: Mã số thuế: Giải trình các chỉ tiêu điều chỉnh trên tờ khai: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu điều chỉnh Mã chỉ tiêu trên tờ khai Kỳ kê khai đề nghị điều chỉnh Số liệu đã kê khai Số liệu đề nghị điều chỉnh Số kê khai điều chỉnh kỳ này Lý do điều chỉnh Giá trị HHDV Thuế GTGT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Hàng hoá dịch vụ mua vào 1.1 Điều chỉnh tăng 1.2 Điều chỉnh giảm 2 Hàng hoá dịch vụ bán ra 2.1 Điều chỉnh tăng 2.2 Điều chỉnh giảm II. Các trường hợp điều chỉnh khác: Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai. Ngày..... tháng ...... năm..... Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: - Số liệu tại dòng 1.1 cột (7), (8) bảng này được ghi tương ứng với chỉ tiêu mã số [18], [19] trên Tờ khai thuế GTGT - Số liệu tại dòng 1.2 cột (7), (8) bảng này được ghi tương ứng với chỉ tiêu mã số [20], [21] trên Tờ khai thuế GTGT - Số liệu tại dòng 2.1 cột (7), (8) bảng này được ghi tương ứng với chỉ tiêu mã số [34], [35] trên Tờ khai thuế GTGT - Số liệu tại dòng 2.2 cột (7), (8) bảng này được ghi tương ứng với chỉ tiêu mã số [36], [37] trên Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 02B/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (Kèm theo Tờ khai thuế GTGT tháng.....năm.......) Tên cơ sở kinh doanh:................................................................... Mã số thuế:....................................................................................... Phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ như sau: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền 1 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ 2 Doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trong kỳ 3 Tỷ lệ doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của kỳ kê khai (3) = (2)/(1) 4 Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ 5 Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ (5) = (4) x (3) Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai. Ngày..... tháng ...... năm..... Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: - Bảng kê khai này sử dụng cho việc phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ. - Số liệu kê khai vào Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ được căn cứ vào Tờ khai thuế GTGT của tháng như sau: + Tổng doanh thu HHDV bán ra trong kỳ: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này bằng số liệu ở chỉ tiêu mã số [38] trên Tờ khai thuế GTGT. + Doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trong kỳ: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này bằng số liệu ở chỉ tiêu mã số [27] cộng (+), trừ (-) các khoản điều chỉnh tăng, giảm doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế các kỳ trước, kê khai trong các ô mã số [34], [36] của Tờ khai thuế GTGT. + Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này bằng số liệu ở chỉ tiêu mã số [22] trên Tờ khai thuế GTGT. - Số liệu tính toán ở chỉ tiêu “Thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ” của Bảng phân bổ này được tổng hợp để kê khai vào chỉ tiêu mã số [23] của Tờ khai thuế GTGT. Mẫu số 02C/GTGT Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ năm ...... (Kèm theo Tờ khai thuế GTGT tháng.....năm........) Tên cơ sở kinh doanh:................................................................................. Mã số thuế:..................................................................................................... Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền 1 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong năm 2 Doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế 3 Tỷ lệ doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của năm (3) = (2)/(1) 4 Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào trong năm 5 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (5) = (4) x (3) 6 Thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ 12 tháng 7 Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (7)=(5)-(6) Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai. Ngày..... tháng ...... năm .... Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: - Bảng kê khai này sử dụng cho việc điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ do phân bổ lại theo tỷ lệ (%) doanh số bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT trên tổng doanh số bán hàng hóa, dịch vụ của năm. - Thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ 12 tháng (chỉ tiêu 6 Bảng kê khai này) được lấy số liệu từ chỉ tiêu 5 của Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ (Mẫu số 02B/GTGT) của 12 tháng trong năm của cơ sở kinh doanh. - Số liệu điều chỉnh tại chỉ tiêu 7 của Bảng kê khai này được tổng hợp vào chỉ tiêu số [23]-“Thuế GTGT được khấu trừ kỳ này” của Tờ khai thuế GTGT tháng thực hiện điều chỉnh.

File đính kèm:

  • docmau_ban_giai_trinh_to_khai_thue_gtgt_mau_so_02agtgt.doc