Đơn khiếu nại, kiến nghị

pdf3 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 4946 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn khiếu nại, kiến nghị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO 1.Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: - Đơn tố cáo (mẫu M01 theo Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố); - Các chứng cứ có liên quan. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ 2.Thời hạn giải quyết : + Thời gian ra thông báo thụ lý hoặc không thụ lý là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn tố cáo. + Thời gian ra Quyết định giải quyết tố cáo là 60 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý (đối với vụ việc phức tạp không quá 90 ngày). 3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật khiếu nại, tố cáo của Quốc hội số 09/1998/QH10 ngày 2 tháng 12 năm 1998. + Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo của Quốc hội số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005. + Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo. + Thông tư số 01/2009/TT-TTCP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ về Quy định quy trình giải quyết tố cáo. + Thông tư 04/2010/TT-TTCP ngày 26 tháng 8 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định quy trìh xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo. + Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. + Quyết định số 79/QĐ-SKHĐT ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mẫu đơn tố cáo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––– ................... , ngày tháng năm 201… ĐƠN KHIẾU NẠI , KIẾN NGHỊ ....) Kính gửi: (1) ............................................................ ––––––––– 1. Họ và tên. .............................................. Sinh ngày ..... tháng ...... năm ... Nam (Nữ). Địa chỉ cư trú (hoặc địa chỉ liên lạc).............................................................. .................................................................................................................... Giấy chứng minh nhân dân số: .................., cơ quan cấp........................., ngày...... tháng ...... năm .......... 2. Đối tượng bị khiếu nại (tố cáo, phản ánh, kiến nghị): Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (hoặc cá nhân, tổ chức) bị tố cáo, phản ảnh, kiến nghị; 3. Nội dung vụ việc; a) Tóm tắt nội dung vụ việc; b) Vi phạm những quy định của pháp luật (Điểm, Khoản, Điều của Luật, Nghị định, Thông tư) c) Những quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng bị xâm hại; d) Chứng minh sự thiệt hại. 4. Quá trình gửi đơn và việc giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền; 5. Những yêu cầu, kiến nghị của người viết đơn (Thu hồi, hủy bỏ Quyết định hành chính, hành vi hành chính; yêu cầu thực hiện một công việc cụ thể; yêu cầu bồi thường thiệt hại …); 6. Cam kết của người viết đơn: ............(2) ................................................... * Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn: ................... loại theo Danh mục tài liệu. NGƯỜI VIẾT ĐƠN ......(3)............... M01 Đơn _______________________________ 1. Tên, chức vụ người có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 2. Nội dung cam kết của người viết đơn: - Trình bày đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày trong đơn. - Trường hợp thực hiện việc khiếu nại theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, người viết đơn khiếu nại phải cam kết không cùng lúc gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. 3. Người viết đơn phải ký tên, ghi rõ họ tên (không được sao chụp chữ ký). DANH MỤC TÀI LIỆU KÈM THEO ĐƠN .............................. CỦA: Ông (Bà) ............................................................................ .......................................................................................................... Số TT TÊN TÀI LIỆU SỐ, NGÀY, THÁNG, NĂM CƠ QUAN BAN HÀNH SỐ TỜ BẢN CHÍNH BẢN SAO BẢN CHỤP Tổng số: .......... tờ .......... tờ ........... tờ Ngày tháng năm 201 NGƯỜI VIẾT ĐƠN ......(3)............... –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ghi chú: Danh mục này do người gửi đơn tự ghi.

File đính kèm:

  • pdfĐơn khiếu nại, kiến nghị.pdf
Mẫu đơn liên quan