Mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái tàu

pdf3 trang | Chia sẻ: maudon | Ngày: 15/12/2014 | Lượt xem: 1491 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục 3 Mẫu Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái tàu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại giấy phép lái tàu Loại ................................................................. Kính gửi: CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM Tên tôi là : ......................................................................................................................................... Sinh ngày ............tháng ...........năm ….......tại.................................................................................. Quê quán : ......................................................................................................................................... Nơi ở hiện nay : ......................................................... Điện thoại : .................................................. Đơn vị công tác hiện nay : ................................................................................................................ Số CMND................................Cấp ngày.................tháng..................năm.................. Tại................................................................................................................................. Hiện tại có bị quản chế, cải tạo tại chỗ, đang bị khởi tố, điều tra hoặc đang thi hành án không?.………………………..……………………………………………….. Tôi đã được Cục Đường sắt Việt Nam (hoặc Tổng cục Đường sắt, các Xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt KV 1, 2, 3) cấp giấy phép lái tàu: Loại giấy phép : ................................................................................................................ Số giấy phép : .................................................................................................................... Đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam xét, đổi (cấp lại) cho tôi giấy phép lái tàu : Loại : ................................................................................................................. Lý do: ................................................................................................................ Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. ………, ngày....... tháng........ năm ……… NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý người đề nghị Ông (Bà) : ......................................……………… là lái tàu, hiện đang công tác tại Công ty (Xí nghiệp) : ......................................................................................................... Đã được Cục Đường sắt Việt Nam (hoặc Tổng cục Đường sắt, Các Xí nghiệp liên hợp vận tải đường sắt KV 1,2,3) cấp Giấy phép lái tàu: Loại giấy phép : ................................................................................................................ Số giấy phép : .................................................................................................................... Hiện giấy phép của Ông (Bà)………………………………..…... đã hết hạn sử dụng (bị mất, hư hỏng). Đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam (đổi, cấp lại) giấy phép mới. Loại : .................................................................................................................................. Cho Ông (Bà) : ................................................................................................................... ......., ngày....... tháng........ năm …… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • pdfmau_don_cap_li_gp_lai_tau_9099.pdf