Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

doc2 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 531 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 1a CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Từ giáo viên THCS hạng II lên giáo viên THCS hạng I năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đồng kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Tên tôi là (chữ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam (nữ): . . . . . Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đơn vị công tác : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trình độ chuyên môn cao nhất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm được tuyển dụng vào ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm được bổ nhiệm chính thức vào viên chức giáo dục : .. Thời gian bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương đương giáo viên THCS hạng II : Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: . . . . . . . . . . . . . mã số: . . . . . . . Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: . . . . . . . . . . . . . Hệ số lương hiện hưởng: . . . . . . . . . . . ngày tháng năm xếp: ./../.. Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THCS hạng II lên giáo viên THCS hạng I năm 2018 tại Công văn số 716/SNV-CCVC ngày 09/4/2018 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 89/KH-BGDĐT ngày 06/3/2018 và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá bản thân (ghi rõ có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THCS hạng II lên hạng giáo viên THCS hạng I). Tôi làm đơn này kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ giáo viên THCS hạng II lên giáo viên THCS hạng I năm 2018. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ngày . tháng . năm . Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Mẫu số 1b CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Từ giáo viên THPT hạng II lên giáo viên THPT hạng I năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Đồng kính gửi: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Tên tôi là (chữ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam (nữ): . . . . . Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đơn vị công tác :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trình độ chuyên môn cao nhất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm được tuyển dụng: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm được bổ nhiệm chính thức vào viên chức giáo dục : .. Thời gian bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tương đương giáo viên THPT hạng II : Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: . . . . . . . . . . . . . mã số: . . . . . . . Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: . . . . . . . . . . . . . Hệ số lương hiện hưởng: . . . . . . . . . . . ngày tháng năm xếp: ./../.. Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THCS hạng II lên giáo viên THCS hạng I năm 2018 tại Công văn số 716/SNV-CCVC ngày 09/4/2018 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Kế hoạch số 89/KH-BGDĐT ngày 06/3/2018 và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá bản thân (ghi rõ có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên THPT hạng II lên hạng giáo viên THPT hạng I). Tôi làm đơn này kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ giáo viên THPT hạng II lên giáo viên THPT hạng I năm 2018. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ngày . tháng . năm . Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdon_dang_ky_du_thi_thang_hang_chuc_danh_nghe_nghiep.doc