Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện

doc2 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí huấn luyện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HUẤN LUYỆN Kính gửi: (1) Họ và tên: □ Nam, □ Nữ Sinh ngày tháng năm Dân tộc: Số CMND:   Nơi cấp: Ngày cấp: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Công việc đang làm (2) Điện thoại: Nơi làm việc: Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ: (3) Tôi đã tham dự lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chuyên đề (2) do tổ chức tại: Đề nghị cơ quan (1) hỗ trợ chi phí huấn luyện cho tôi theo quy định. Hình thức nhận kinh phí Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. Xác nhận của UBND cấp xã: .. Xác nhận Ông (bà) ..có hộ khẩu thường trú/tạm trú tại xã:.. Các nội dung trong đơn là chính xác. TM. UBND (Ký tên và đóng dấu) .., ngày.thángnăm 20.. Người viết đơn (Ký, ghi rõ họ và tên)  (1) Ghi cụ thể tên cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ học phí; (2) Tên công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; (3) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng và thân nhân chủ yếu của người có công.

File đính kèm:

  • docdon_de_nghi_ho_tro_chi_phi_huan_luyen.doc
Mẫu đơn liên quan