Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 1373 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phụ lục X: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC, NGUYÊN LIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT (Ban hành kèm theo Thông tư số 03 /2013 /TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN THUỐC, NGUYÊN LIỆU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Kính gửi: Chi Cục Bảo vệ thực vật tỉnh ….. Tên đơn vị đề nghị cấp giấy phép Địa chỉ: Điện thoại  ……………………………Fax Quyết định thành lập doanh nghiệp số  …………ngày…..tháng ……năm………... Đăng ký kinh doanh số………………………ngày…….tháng …….năm…………. tại…………………………………………………………………………………… Số tài khoản…………………….Tại ngân hàng…………………………………… Họ tên người đại diện pháp luật………………………Chức danh………………… CMND/Hộ chiếu số………………….do………………cấp ngày…./…./…………. Hộ khẩu thường trú…………………………………………………………………. Đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp “Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật” cho phương tiện… (ghi rõ trọng tải ô tô, biển kiểm soát, tên người điều khiển phương tiện) được vận chuyển … (ghi rõ loại, nhóm thuốc bảo vệ thực vật, trọng lượng hàng). Tôi cam kết phương tiện vận chuyển này đảm bảo an toàn để tham gia giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật. ........., ngày..........tháng .......năm........... Người làm đơn (Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docĐơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật.doc