Mẫu Đơn đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử

doc2 trang | Chia sẻ: haibuiqn12 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Đơn đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CƠ QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: .............. V/v đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử ......., ngày ...... tháng ..... năm ........ Kính gửi: Tổng cục Hải quan 1. Cơ quan đề nghị: Tên cơ quan Địa chỉ Điện thoại Fax Đầu mối liên hệ Tên người liên hệ Điện thoại Thư điện tử 2. Nội dung đề nghị: a) Cấp mới tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử theo danh sách sau: STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại di động Thư điện tử Mục đích sử dụng Thời hạn sử dụng (tháng) b) Bổ sung thời hạn sử dụng tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử theo danh sách sau: STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại di động Thư điện tử Tên tài khoản Thời hạn sử dụng (tháng) c) Thu hồi tài khoản truy cập Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử theo danh sách sau: STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại di động Thư điện tử Tên tài khoản Lý do thu hồi 3. Hình thức nhận văn bản trả lời: (Chọn một trong hai hình thức sau) □ Nhận văn bản giấy □ Nhận văn bản điện tử tại địa chỉ thư điện tử: Trân trọng./. Ký tên và đóng dấu

File đính kèm:

  • docmau_don_dang_ky_tai_khoan_truy_cap_cong_thong_tin_to_khai_ha.doc