Đơn xin điều chuyển công tác

doc1 trang | Chia sẻ: maudon | Lượt xem: 7665 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đơn xin điều chuyển công tác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 02-ĐC-QTNS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________   ĐƠN XIN ĐIỀU CHUYỂN CÔNG TÁC Kính gửi: Trưởng đơn vị/bộ phận (nơi chuyển đi, chuyển đến) Phòng Nhân sự và Công nghệ Tên tôi là :..................................................................................................................................... Ngày, tháng, năm sinh :………………………………………………..……………………….. Hiện đang công tác tại :................................................................................................................ Chức danh :.................................................................................................................................. Trình độ chuyên môn : ................................................................................................................ Quá trình công tác từ khi gia nhập Ngân hàng Liên Việt:……………………………………… Đơn vị/bộ phận xin chuyển đến :.................................................................................................. Lý do xin điều chuyển :.................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ …………….., ngày……tháng…….năm 20… Người đề nghị (Ký, họ tên) Ý kiến của Trưởng đơn vị nơi chuyển đi Ý kiến của Trưởng đơn vị xin chuyển đến Phòng Nhân sự/ Phòng Tổng hợp

File đính kèm:

  • docĐơn xin điều chuyển công tác.doc